Choď na obsah Choď na menu
 


 

 

 

 

 vlajka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský vzdelávací program

 

 

Základná škola Zbudské Dlhé 44, 067 12, Koškovce

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchovný vzdelávací program

 

 

pre ŠKD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivačný názov

 

ŠKOLA PRE KAŽDÉHO – ŠKOLA PRE VŠETKÝCH

 

 

 

 

Školský vzdelávací program

 

Základná škola Zbudské Dlhé 44, 067 12, Koškovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

 

 

1. Identifikačné údaje

2. Poslanie školského klubu detí

3. Ciele výchovno- vzdelávacej práce

4. Materiálne, personálne a ekonomické podmienky

5. BOZP

6. Metódy a formy výchovnej práce

7. Obsah výchovnej práce

8. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

9. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

10.Prílohy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchovný vzdelávací program

 

pre ŠKD

 

Vzdelávací program

Stupeň vzdelania ISCED 1

Dĺžka štúdia štyri roky

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijná forma: denná

Druh školy: štátna

Predkladateľ: Základná škola

Názov školy : Základná škola – Zbudské Dlhé 44, 067 12 Koškovce

Adresa: Zbudské Dlhé 44, 067 12 Koškovce

IČO: 710061323

Riaditeľ školy: PaedDr. Riskalčiková Viktória

Koordinátor pre tvorbu ŠVP: Mgr. Dziabová Iveta

Spoluautori ŠVP: kolektív učiteľov ZŠ Zbudské Dlhé

Ďalšie kontakty : tel./fax : 057 77 97 007

Zriaďovateľ: Obec Zbudské Dlhé

Názov : Obec Zbudské Dlhé

Adresa: Zbudské Dlhé 44, 067 132 Koškovce

Kontakty : 057 77 97 162

 

Platnosť dokumentu od: 1.9.2009

 

Podpis riaditeľky školy..........................................

 

 1. Poslanie školského klubu detí

   

Výchova je proces dynamický, menlivý a tvorivý. Dôkazom toho je aj naša práca v školskom klube detí. Výchovou mimo vyučovania chápeme čas strávený so žiakmi mimo vyučovania, mimo rodiny, v sociálnom prostredí pod vedením pedagógov- vychovávateliek. Táto činnosť nadväzuje na výchovné pôsobenie po povinnom školskom vyučovaní. Výchova v školskom klube detí je jednou

z najznámejších a dokonca najvýznamnejších foriem starostlivosti o deti mladšieho školského veku v čase mimo vyučovania. Vo výchovno- vzdelávacej práci v školskom klube detí zdôrazňujeme potrebu, aby výchova mimo vyučovania sa rozhodne nestala pokračovaním riadneho vyučovacieho procesu a nezmenila sa na doučovanie. Rešpektovanie vekových osobitostí žiakov, hygienických zreteľov, prihliadanie na intenzitu zaťaženia a časový rozsah nepopierajú, že činnosť v školskom klube detí je závislá na školskom vyučovaní, pričom je dôležitá organická jednota učebného procesu s výchovou mimo vyučovania na základe rovnocenného partnerstva učiteľov a vychovávateľov.

 

Hodnoty uznávané v školskom klube detí ( ŠKD):

 

ú sloboda

ú ľudskosť

ú vzdelanie

 

Tieto tri hodnoty sa vzájomne podmieňujú. Každá z nich predstavuje súbor práv

a povinností.

ú Sloboda pre nás znamená:

 

Každý má právo prejaviť svoju tvorivosť, originalitu, invenciu

o Nik nesmie svojím konaním ohrozovať a obmedzovať druhých

o Každý musí rešpektovať integritu ostatných detí, správať sa k ním ohľaduplne

o Každý má právo podieľať sa na tvorbe pravidiel ŠKD

o Všetci máme povinnosť rešpektovať pravidlá stanovené v školskom klube detí

o Každý má právo na vlastný názor a jeho vyjadrenie v primeranej forme

o Každý má právo na autonómne konanie a zodpovedá za jeho dôsledky

 

Ľudskosť pre nás znamená:

o Konáme a myslíme bez predsudkov

 

o Spoločne budujeme atmosféru priateľstva, spolupráce a tolerancie

o Každý má právo cítiť sa v ŠKD bezpečne

o Každý má právo byť pochopený, snažíme sa byť empatickí

o Každý má právo byť akceptovaný, nerobíme rozdiely v rasách, náboženstve, pohlaví, pôvode

o Každý má právo na omyl, každý sa snaží svoje chyby naprávať

 

Vzdelanie pre nás znamená:

o Každý má právo si zvoliť vlastnú cestu vo vzdelávacích aktivitách

a záujmovej činnosti v ŠKD

o Každý má príležitosť zvládnuť kľúčové kompetencie a rozvíjať ich

o Každý je povinný rešpektovať vzdelávacie aktivity a záujmové činnosti ostatným, nebráni im

 

Školský klub detí ponúka:

 

záujmovú činnosť

 

§ zdravý životný štýl

§ primeranú komunikáciu

§ rovnosť príležitostí

§ toleranciu, solidaritu, otvorenosť, dôveru

§ sebamotiváciu

§ integritu osobnosti

§ bezpečnosť

§ priateľstvo

§ estetické prostredie

§ podporu tímovej spolupráce

§ rozmanitý program

§ rovnosť príležitostí

 

Dobrý výsledok výchovnej práce s deťmi závisí od rešpektovania individuálnych vlastností detí, ich záujmov a poznania vekových osobitostí. Cieľom práce vychovávateľa v ŠKD je výchova harmonicky rozvinutého dieťaťa.

 

Výchova a činnosť v školskom klube detí na našej škole sa delí na:

§ rekreačná činnosť

§ odpočinková činnosť

§ záujmová činnosť

§ v prípade záujmu rodičov aj príprava na vyučovanie

 

Rekreaččinnosť

Má charakter výdatnej pohybovej aktivity, ktorú deti vykonávajú podľamožností vonku na školskom dvore, ihrisku. Táto činnosť jeskutočne výdatná, zaraďujeme ju už pri prejave strednej únavy, pomáha žiakom odreagovať sa odstrániť únavu. Je prostriedkom na vyrovnávanie jednostranného zaťaženia organizmu.

Pri rekreačnej činnosti využívame formy:

pohybové hry na ihrisku, sezónne športy, hry a zábavy, hry v miestnosti.

 

Odpočinková činnosť

Odpočinkovú činnosť realizujeme ako veľmi pokojnú, pohybovo a duševne nenáročnú činnosť. Optimálnym riešením odpočinku žiakov je voľba činnosti samotným žiakom, podľa individuálnej potreby a vlastného želania. Úlohou vychovávateľky je dbať na to, aby zvolená činnosť bola skutočne pokojná a uskutočňovala sa v príjemnom a bezkonfliktnom prostredí. V takomto prostredí sa žiaci môžu: hrať námetové alebo stolové hry, kresliť, prezerať detské knihy a časopisy, venovať sa čítaniu prípadne takým zábavám ako sú výmeny zberateľských predmetov , okrem toho môže prebiehať aj počúvanie magnetofónovej nahrávky, premietanie video rozprávok, hry na koberci, neformálna beseda so žiakmi.

 

Záujmová činnosť

Záujmová činnosť dáva žiakom možnosť poznávať rozličné športové, dopravné, vzdelávacie aktivity,... Tieto činnosti pomáhajú rozširovať priestor a rast žiakov a vzhľadom individuálne psychomotorické osobitosti žiakov, sú nevyhnutnou podmienkou ich zdravého vývoja. Deti v ŠKD majú možnosť navštevovať záujmové útvary, ktoré škola ponúka žiakom 1.- 9. ročníka v mimo vyučovacom čase.

 

 

  3. Ciele výchovno- vzdelávacej práce

   

Cieľom výchovno- vzdelávacieho procesu ŠKD je rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Cieľom je pokračovanie v predškolskej výchove a vzdelávaní po nástupe do prvého ročníka. Postupné doplňovanie kompetencií získavaných pri rodinnej výchove a na vyučovaní v škole. Snažíme sa pôsobiť na zážitkovú činnosť a prepojenosť s reálnymi životnými situáciami v ŠKD.

Súbor schopností, poznatkov a zručností vytvára ich postoje a hodnoty v ďalšom živote. Výchovné a vzdelávacie stratégie utvárajú a rozvíjajú u žiakov

tieto kľúčové kompetencie:

 

1. Kompetencie k učeniu

2. Kompetencie k riešeniu problémov

3. Kompetencie komunikatívne

4. Kompetencie sociálne a interpersonálne

5. Kompetencie činnostné

6. Kompetencie k tráveniu voľného času

 

1. Kompetencie k učeniu:

· vyberať vhodné informácie z rôznych zdrojov

· samostatne pozorovať, experimentovať a z výsledkov vyvodzovať závery

· poznávať zmysel a cieľ učenia, posudzovať vlastný pokrok, zhodnotiť svoje výsledky

· vyhľadávať a triediť informácie, využívať v procese učenia

· prejavovať záujem o celoživotné vzdelávanie

 

2. Kompetencie k riešeniu problémov:

· rozpoznať a pochopiť problém, premýšľať o jeho príčinách

a naplánovať spôsob riešenia

· vyhľadávať informácie vhodné k riešeniu problémov, objavovať rôzne varianty riešenia

· samostatne riešiť problémy

· aplikovať riešenie problémov v podobných situáciách

· obhajovať svoje rozhodnutia

· overovať prakticky správnosť riešenia problémov

 

3. Kompetencie komunikatívne:

· formulovať a vyjadrovať svoje myšlienky a názory, vyjadrovať sa výstižne a súvisle v písomnom a ústnom prejave

· počúvať a porozumieť druhým ľuďom, zapojovať sa do diskusie, obhajovať svoj názor

· rozumieť neverbálnej komunikácii

· využívať informačné a komunikačné prostriedky

· komunikáciu využívať v spoločenskom styku

 

4, Kompetencie sociálne a interpersonálne:

· spolupracovať v skupine, podieľať sa na vytváraní pravidiel práce v tíme

· podieľať sa na vytváraní príjemnej atmosféry v tíme, upevňovať dobré medziľudské vzťahy, prispievať do diskusie v skupine

· ovládať svoje jednanie v skupine a zároveň rešpektovať názory a správanie iných

 

5, Kompetencie činnostné:

· chrániť svoje zdravie, zdravie ostatných a životné prostredie

· vážiť si práce iných

· dodržovať spolužitie medzi žiakmi, vytvárať pravidlá spoločenského spolužitia

· dodržovať svoje práva a povinnosti, ctiť si práva iných

· plniť zodpovedne zverené úlohy, pracovné povinnosti dokončiť

· učiť sa rozvíjať podnikateľské myslenie

 

6, Kompetencie k tráveniu voľného času:

· rozlišovať vhodné a nevhodné ponuky k tráveniu voľného času

· rozvíjať záujmy v individuálnych aj skupinových činnostiach

· posilňovať svoje slabšie stránky s pomocou iných, rozvíjať svoje nadanie

· rozvíjať schopnosť pracovať v kolektíve

· orientovať sa v možnostiach zmysluplného trávenia voľného času

Vzdelávací program školského klubu detí umožňuje osobnostný rozvoj každého žiaka v prospech jeho osobnostného maxima.

 

4. Materiálne, personálne a ekonomické podmienky

Na základe zákona č. 245/ 2008

 

Materiálne podmienky:

§ školský klub nemá svoje miestnosti, činnosť prebieha po skončení vyučovania

v triedach,

§ hygienické zariadenia sú k dispozícii na tých istých chodbách ako triedy,

§ nábytok v triedach je vhodný, rozmiestnený tak, aby vyhovoval tak individuálnej ako aj skupinovej práci,

§ prostredie je esteticky upravené, dotvárané vlastnoručnými výrobkami detí,

§ dostatočné množstvo hier, kníh, skladačiek, výtvarný materiál a iné hračky sú uložené na nástenke alebo na lavici,

§ hračky a športový materiál pravidelne dopĺňame,

§ v činnostiach detí sa využíva aj počítačová učebňa, školská knižnica, priľahlé ihrisko,

 

Personálne podmienky:

§ v školskom klube pracuje 1 vychovávateľ,

§ vytvára deťom bezpečné a komunikatívne prostredie,

§ pripravuje pestrý výchovný program,

§ podporuje dodržiavanie školského poriadku, upevňuje hygienické návyky,

§ udržuje s rodičmi kontakt,

§ spolupracuje s inými inštitúciami.

 

Ekonomické podmienky:

§ školský klub je originálna kompetencia financovaná z rozpočtu mesta,

§ rodičia neprispievajú na činnosť ŠKD vzhľadom na to, že sú v hmotnej núdzi- pochádzajú zo sociálne znevyhodneného prostredia,

 

  5. BOZP

   

Školský klub berie zodpovednosť za bezpečnosť detí, za dodržiavanie hygienických podmienok a ochranu ich fyzického a duševného stavu v čase ich pobytu v klube.

 

Podmienky pre bezpečné pôsobenie:

§ priestory ŠKD sú na prízemí v blízkosti hygienických zariadení,

§ všetky deti sú stravníkmi školskej jedálne, ktorá pripravuje obedy, vrátane nápojov,

§ miestnosti ŠKD sú svetlé, vetrateľné, bez tečúcej vody,

§ s pravidlami BOZP sú deti oboznámené spravidla vždy v prvý vyučovací deň a priebežne pred rôznymi akciami, poučenia sa zaznamenávajú do pedagogickej dokumentácie,

§ pre deti je spracovaný Vnútorný poriadok školy pre ŠKD, ktorý je na viditeľnom mieste v priestoroch ŠKD,

§ v prípade úrazu je žiakom podaná prvá pomoc, v zložitých prípadoch je kontaktovaný rodič, prípadne lekár,

§ školský klub je svojim prostredím ochrany pred násilím, šikanovaním a všetkými patologickými javmi,

§ dôraz v ŠKD kladieme na rešpekt a naplňovanie potrieb jedinca.

Prílohy:

1. VP ŠKD

2. Pravidlá bezpečného klubu

3. Tematický plán ŠKD

 

6. Metódy a formy výchovnej práce

Záujmové vzdelávanie, ktoré prebieha v našom ŠKD, prebieha predovšetkým vlastnou činnosťou detí, ich komunikáciou s okolím a získavaním vlastných skúseností. Všetko je založené na priamych zážitkoch z činnosti, vychádzajú čiastočne z individuálnej voľby, detskej zvedavosti, potreby zamestnávať sa a baviť sa s ostatnými.

Program je naplňovaný formou pravidelnej činnosti (individuálna, kolektívna, skupinová práca), ponukou odpočinkových a spontánnych aktivít.

 

Metódy používané pri spontánnej, neriadenej činnosti:

§ pozorovanie, získavanie skúseností prežívaním,

§ experimentovanie,

§ hra, individuálna práca,

§ vlastná tvorba, aktivizujúce hry,

§ práca vo dvojici, v skupine, partnerská „výuka“,

§ samostatné a skupinové riešenie problémov,

§ hodnotenie, sebahodnotenie

 

Metódy používané pri riadenej činnosti:

§ rozprávanie, dramatizácia, vychádzka,

§ vyhľadávanie informácií, riešenie problémových situácií,

§ rozhovor, diskusia, komunikácia v kruhu,

§ prezentácia výsledkov a ďalšie...

 

Formy práce pri spontánnej činnosti:

§ odpočinok, čítanie kníh a časopisov,

§ tematické hry (domov, rodina, škola doprava...)

§ konštruktívne hry so stavebnicou,

§ stolné hry, skladanie obrázkov,

§ voľné kreslenie, omaľovávanky, doplňovačky,

§ dramatizácia rozprávky

 

Formy práce pri činnosti riadenej:

§ vychádzky s pozorovaním,

§ technické práce s rôznymi druhmi materiálu,

§ ročné práce s využitím rôznych výtvarných techník,

§ besedy,

§ práce s knihou,

§ súťaživé hry, didaktické hry,

§ hudobne pohybové hry,

§ TV chvíľky,

§ športové hry,

§ výukové programy na PC.

Oživením výchovného programu v ŠKD sú príležitostné akcie a projekty, ktoré nie

sú zahrnuté do týždennej skladby činností. Súčasťou programu je aj príprava na vyučovanie:

Pri všetkých týchto aktivitách sú rešpektované požiadavky na voľný čas dieťaťa:

§ požiadavka pedagogického ovplyvňovania voľného času, keď vychovávateľka

navodzuje a motivuje činnosť a oceňuje výkony detí,

§ požiadavka dobrovoľnosti, keď sa dieťa zapojí do jemu primeranej činnosti na

základe vlastného záujmu a dobrej motivácie,

§ požiadavka záujmovosti , s prvkami pestrosti,

§ požiadavka aktivity, kde je činnosť volená tak, aby v nich mohli byť úspešné

všetky deti, aby sa čiastočne zúčastňovali na tvorbe a príprave činnosti, na

ich realizácií aj hodnotení,

§ požiadavka citlivosti, ktorá závisí na prežívaní kladných emócií v priebehu aj

po hodnotení ukončenej činnosti,

§ požiadavka sebarealizácie, lebo činnosťou dieťa objavuje svoje dobré stránky,

ak je jeho snaha a výsledky jeho práce kladne hodnotené okolím.

 

7. Obsah výchovnej práce

Obsah výchovnej práce nadväzuje na výuku v škole, rozvíja, prehlbuje a upevňuje vedomosti. Deti sa snažia objavovať veci z iného uhla pohľadu, získané vedomosti analyzovať, dávať ich do súvislostí, riešiť nové situácie, problémy:

 

§ získavajú zručnosti a návyky, základy komunikácie,

§ rozvíjajú poznanie, že aj keď sme odlišní, musíme si rozumieť,

§ máme svoje práva ale aj povinnosti,

§ osvojujú si pravidlá spoločenského správania,

§ pracujú v kolektíve, mladší sa učia od starších,

§ rozvíjajú svoje vnútorné kvality,

§ budujú si hodnotový systém,

§ pestujú zdravý životný štýl.

 

V programe ŠKD je uplatňovaný integrovaný prístup plánovanej činnosti, námety

sú združované do tematických blokov (konkrétne v Tematickom pláne ŠKD) – viď

 

P L Á N P RÁCE

 

TÝŽDENNÉ TEMATICKÉ ČASTI

 

 

ZRKADLOVÉ KRÁĽOVSTVO

 

September

 

1. Pravidlá spolužitia v ŠKD. Zoznámiť žiakov s pravidlami vzájomného

Sociálne zručnosti života. rešpektovania sa v kolektíve , viesť

K zodpovednosti a poriadku v triede, šatni.

 

2. Besiedka- konaj čestne, hovor Rozvíjať u detí cit k zodpovednosti,

pravdu , odcudzuj lož, zváž výčitky. tolerancii, čestnosti.

 

3. Môj nový kamarát. Čo najrýchlejšie zaradiť sa do nového ko-

Kreslíme na chodník. lektívu. Rozvíjať estetické cítenie.

 

 

SÍDLO KRÁĽOVSKEJ RODINY

 

Október

 

1. Poznávanie významných objektov Oboznámiť deti s významnými objektami

v okolí školy. v blízkom okolí.

Exkurzia do blízkeho podniku. Vedieť určiť polohu smerom do školy.

 

2. Správna výživa – exkurzia do škol- Osvojiť si pravidlá správnej výživy pre

skej kuchyne. zdravie človeka. /ENV

 

3. Príprava ovocných pohárov na slávnostné Rozvíjať zručnosti, estetické cítenie pri

udalosti. spoločenských udalostiach.

 

4. Starkí moji najmilší. Zhotovenie darčeka. Vedieť správne obdarovať iných.

Úcta k starším ľuďom. /VMR

5. Obdobia ľudského života. Poznať ako si ľudia uctievajú iných. /VMR

Vychádzka na cintorín.

 

 

 

 

KRAJINA ZVIERAT

 

November

 

1. Pampúšik – dramatizácia rozprávky. Pohybom a slovom správne vyjadriť jed-

noduchý dej.

 

2. Rozprávkový domček. Rozvíjať fantáziu a estetické cítenie.

Vyhotovenie domčeka z kartónu.

 

3. Zvieratá severného pólu. Oboznámiť sa so spôsobmi života zvierat

Vv súťaž. /ENV na severnom póle.

 

4. Význam čistoty tela a prostredia Osvojiť si základné pravidlá hygieny.

pre zdravie človeka .

 

 

ZAKLIATA HORA ČASU

 

 

December

 

1. Vianočné obyčaje, koledy, jedlá. Oboznámiť sa so zvykmi svojho kraja.

Beseda. Nácvik kolied.

 

2. Vianočné ozdoby. Vv práca. Rozvíjať zručnosť a estetické cítenie.

 

3. Vianočná besiedka. Príprava Zvládnuť základné pravidlá spoločenského

vianočného programu . správania sa na spol. podujatiach.

 

 

KRÁĽOVSKÉ MESTO

 

Január

 

 

1. Nebezpečenstvo úrazu pri zimných Zvládnuť základné pravidlá pri posky -

hrách – vychádzka. tovaní prvej pomoci pri úraze .

 

2. Ako sa chrániť pred chrípkou. Osvojiť si význam správneho stravovania

Príprava šalátu z kyslej kapusty . – jeho dôležitosť pre zdravie človeka .

3. Poznaj významnú budovu vo svojej Oboznámiť sa s inštitúciou vo svojej obci, ktorá

obci. slúži ľuďom .

Exkurzia na OÚ. Zvládnuť zásady slušného správania, úcta

4. Oslavy v mojej rodine. / dramatizácia k svojim blízkym , vedieť správne obdarovať

iných.

 

Február

 

1. Zábavné odpoludnie. Vytváranie dobrých kamarátskych vzťahov.

2. Dramatické hry na predavačov Správne zvládnuť rolu kupujúceho.

a kupujúcich. / Exkurzia do obchodu

v obci.

3. Valentínske prekvapenie. Zvládnuť napísať a odoslať pozdrav.

/ Exkurzia na pošte.

 

KRAJINA ZLATÝCH RÚK

 

Marec

 

1. Najvyšší Lego mrakodrap. Oboznámiť sa so základnými profesiami.

Práca na stavenisku – čo dokážu

naše ruky.

2. Puzzle. Súťaž družstiev v skladaní Rozvíjať fantáziu, zručnosť a pohotovosť.

obrázkov. Zmysel pre fair-play hru.

3. Veľkonočné kuriatko. Oboznámiť sa s Veľkonočnými zvykmi.

/Príprava ozdôb. Rozvíjať zručnosti pri práci s nožnicami.

4. Tik-tak – tik-tak v našej knižnici.

/ Exkurzia do obecnej knižnice.

 

Apríl

 

1. Na križovatke. Zvládnuť jednoduché pravidlá cestnej pre-

/Vychádzka mávky pre chodcov.

2. EKO – hry. /ENV Utvoriť správny vzťah k prírode, životnému

prostrediu vo svojom okolí.

3. Vedecké skúmanie – pôda, Rozvíjať pozorovacie schopnosti.

kôra, list.

/ Mikroskop, lupa, ENV Rozvíjať fantáziu , tvorivosť a zručnosti.

4. Na remeslá – týždeň tvorivých hier

a zručností, výroba módnych návrhov

z odpadového materiálu.

 

ZELENÁ KRAJINA

 

Máj

 

1. Darček pre mamu. Rozvíjať zručnosť pri práci s lepidlom

a nožnicami.

2. Voňavá lúka – vychádzka. Oboznámiť deti s najznámejšími druhmi lúčnych

Príprava jednoduchého herbára. kvetín a ich uchovanie v herbári.

3. Pozorovanie klíčenia fazule. Rozvoj pozorovacích schopností, zmysel

pre zodpovednosť, pracovitosť.

4. Návšteva skanzenu . Oboznámiť sa s ľudovými tradíciami .

 

Jún

 

1. MDD popoludnie hier a zábavy. Viesť žiakov k správnemu spoločenskému

správaniu – spolupracovať v kolektíve.

2. Správny turista. Oboznámiť sa s metódami orientácie v prírode.

Vychádzka do prírody ./ENV

3. Opekanie v prírode . Oboznámiť sa so zásadami správania sa v prí-

Oddych v besiedke. rode , naučiť sa správne rozložiť oheň.

 

 

 1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

   

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

8.1 Hodnotenie žiakov

8.2 Hodnotenie pedagogických zamestnancov

8.3 Hodnotenie školy

 

8.1 Hodnotenie výchovných výsledkov práce žiakov

Cieľom hodnotenia výsledkov žiakov v školskom klube je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka.

 

Pri hodnotení výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.

 

 1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

   

Zabezpečuje harmonickú organizáciu celého výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších školských aktivít. Na hodnotenie pedagogických pracovníkov školského klubu budeme používať tieto metódy:

 

§ Pozorovanie (hospitácie).

§ Rozhovor.

§ Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.

§ Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy.

§ Vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené

hodiny“)

 

 1. Hodnotenie školy

   

Cieľom hodnotenia ŠKD je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené. A preto, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.

Pravidelne monitorujeme:

· Podmienky na výchovu

· Spokojnosť s vychovávateľkami

· Prostredie – klíma školy

· Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Kritériom pre nás je:

· Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov

· Kvalita výsledkov

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:

· pre žiakov a rodičov

 

9. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov (ďalej len „ĎVPZ“) má veľký dopad na celkovú úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Podrobný a konkrétny plán ĎVPZ je súčasťou ročného plánu školy.

 

Tento systém má tieto ciele:

§ Uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe.

 

§ Udržiavať a zvyšovať kompetenciu (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať) pedagogických zamestnancov.

§ Motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti.

§ Zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre

tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod.

§ Pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba pedagogickej dokumentácie (pokiaľ bude v platnosti

v dobiehajúcich ročníkoch), atď.

§ Pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a pod.

§ Zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe, podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov.

§ Sprostredkúvať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných a metodických informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému.

§ Pripravovať pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie. ĎVPZ v súlade s platnou legislatívou by mal rešpektovať tieto princípy:

§ Ďalšie vzdelávanie je právom i povinnosťou každého pedagogického a odborného zamestnanca školy.

§ Každý pedagogický i odborný zamestnanec školy má mať možnosť ďalšieho vzdelávania za rovnakých podmienok.

§ ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD.

Školský vzdelávací program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V N Ú T O R N Ý P O R I A D O K

ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

školský rok 2008/2009

 

 1. R i a d e n i e a o r g a n i z á c i a Š K D

   

· Školský klub detí riadi riaditeľ školy.

· Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vychovávateľ.

· Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú dochádzku.

· V oddelení ŠKD môže byť zapísaných najmenej 15 a najviac 25 trvalo dochádzajúcich žiakov na celý čas pobytu v ŠKD.

 

 1. P r e v á d z k a Š K D

   

· Školský klub je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 6,30 hod. do 16,30 hod.

· Počas školských prázdnin je prevádzka v ŠKD, ak sa prihlási najmenej 15 detí.

 

 1. Z a r a ď o v a n i e  ž i a k o v

   

· Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej prihlášky podanej zákonnými zástupcami.

· O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy.

· Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.

· Zaraďujú sa do oddelení podľa veku a do záujmových útvarov podľa osobného záujmu o jednotlivé činnosti.

 

 1. V ý c h o v n o - v z d e l á v a c i a č i n n o s ť

   

· Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD je zameraná na činnosť oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v oddeleniach ŠKD.

· Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch príležitostného,

krátkodobého charakteru.

· V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, športom a cvičením umožniť žiakom čo najviac voľného času stráviť pohybom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný rozvoj žiakov.

· V čase určenom na prípravu na vyučovanie si žiaci podľa pokynov starostlivo vypracujú úlohy, opakujú učivo.

· V rámci činnosti v ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia.

· Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie žiakov. Žiaci prichádzajú do jedálne čistí, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne. Stravné lístky zabezpečujú rodičia v zmysle pokynov vedúcej ŠJ.

· Na záujmovú a rekreačnú činnosť v ŠKD sa môže využívať aj špeciálna učebňa,

dielňa, ihrisko a iné objekty školy.

 

 1. D o c h á d z k a ž i a k o v

   

· Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.

· Aby sa nenarúšala výchovno-vzdelávacia činnosť, žiak môže byť /ak to nie je na zápisnom lístku uvedené/ z ŠKD uvoľnený len na základe písomného oznámenia rodičov po naobedovaní. Inak až od 15,00 hod.

· Žiaka možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred ukončením mesiaca.

 

 1. S t a r o s t l i v o s ť o z d r a v i e a b e z p e č n o s ť ž i a k o v

   

· Za bezpečnosť žiakov počas ich celého pobytu v ŠKD zodpovedá príslušný p.vychovávateľ.

· Prechod žiakov do ŠK v rámci školy zabezpečuje vychovávateľ.

· Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľ povinný poučiť žiakov o bezpečnosti.

· Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľ najviac 25 detí.

· V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a napíše o ňom záznam.

· Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.

· Dieťa musí mať počas pobytu v ŠKD prezúvky.

· Straty z priestorov ŠKD u poisteného žiaka vybavuje vychovávateľ v spolupráci s rodičmi a vedením školy.

· Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľ až do ich rozchodu pred objektom ŠKD.

· Z miesta konania môže byť žiak uvoľnený len na základe písomného súhlasu rodičov.

· Ak zistí vychovávateľ u žiaka nevoľnosť, prípadne teplotu upovedomí o tom rodičov.

 

 1. P r í s p e v o k n a ú h r a d u z a p o b y t ž i a k a v ŠKD

   

· Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD sa nevypláca.

Tento vnútorný poriadok ŠKD nadobúda účinnosť od 01.09.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________

riaditeľka školy

 

 

 

Príloha č. 2

 

PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO ŠKOLSKÉHO KLUBU

 

 

 1. Po príchode do ŠKD odkladám školskú aktovku na určené miesto

   

 1. Na obed a z obeda odchádzam v sprievode pána vychovávateľa -vychovávateľky alebo pani učiteľky

   

 1. Dodržujem hygienické zásady

   

 1. Ak sa necítim dobre alebo sa zraním, okamžite to hlásim pani vychovávateľke

   

 1. Nikdy svojvoľne neopúšťam triedu, v prípade odchodu, oznámim dôvod pani

  vychovávateľke- vychovávateľovi.

   

 1. K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správam šetrne

   

 1. S nožnicami a inými ostrými predmetmi pracujem maximálne opatrne, pod dohľadom dospelej osoby

   

 1. Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami, so žalúziami a oknami

   

 1. Pri pobyte mimo budovy sa riadim pokynmi pani vychovávateľky-vychovávateľa

   

 1. V priestoroch školy nebehám , správam sa bezpečne

   

   

 1. Pri odchode zo ŠKD odložím vypožičané hračky a iné potreby na pôvodné

   

miesto.

 

 

 

 

Príloha č. 3

Tematický plán ŠKD

Jeseň

 

Pravidlá bezpečného školského klubu (budova, ulica, ihrisko, príroda,...)

Leto končí

Športy na jeseň

Farby jesene

Jesenné plody

Dračia olympiáda

Zima

 

Zimná nálada

Zimné sviatky, zvyky, obyčaje

Zima v lese

Zimné radovánky

Čaká nás rozprávka

Mikulášske radosti

 

Jar

Príroda sa prebúdza

Jarné upratovanie

Sviatky jari

Pravidlá hygieny

Bezpečnosť v doprave

Z rozprávky do rozprávky

 

Leto

Tvorím si svoj svet

Prevencia úrazov

Ďalej, vyššie, rýchlejšie

Pestré leto

Sme rôzni

Máme radi zvieratká

 

 

Školský rok 2009/10

Príležitostné akcie

 

Výstava našich výrobkov

Vedomostné súťaže

Čarodejnica ŠKD

Výroba vianočných darčekov

Advent

Vianočné pečenie

Snehová galéria

Výroba darčekov k zápisu žiakov do 1. ročníka

Karneval

Výtvarná dielňa

Veľkonočné varenie, veľkonočná výzdoba

Jar v lese

Diskotéka

Chlapec a dievča ŠKD

Deň detí

Maľovanie na chodníku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbudské Dlhé 28.august 2009

 

 

 

PaedDr. Riskalčiková Viktória : riaditeľka školy