Choď na obsah Choď na menu
 


 

Prevádzkový poriadok počítačovej učebne

Hmotná zodpovednosť:

Učiteľ ktorý práve vyučuje v učebni s počítačmi má hmotnú zodpovednosť za počítače a vybavenie učebne. Po skončení hodiny zamkne učebňu.

Učiteľ musí zabezpečiť alebo skontrolovať na počítačoch:

 • Na prvej hodine dňa - zapnutie ističov, stykača a počítačov na ktorých sú žiaci.

 • Na ostatných hodinách dňa - po skončení hodiny vypnúť programy, NEvypínať počítače.

 • Na poslednej hodine dňa - vypnutie všetkých počítačov, zamknúť učebňu.

Nahlásenie opráv:

Nefungujúci počítač, program alebo nevhodný obsah počítača nahlásiť PaedDr.Riskalčikovej.

Vnútorný prevádzkový poriadok odbornej učebne informatiky

 

Študent má právo:

 • so súhlasom vyučujúceho využívať všetky zariadenia a to spôsobom na to určeným 

 • so súhlasom vyučujúceho používať nainštalované softvérové vybavenie

 • mať a používať vlastnú poštovú schránku (na školskom serveri) v zmysle všeobecne platných pravidiel (netiketa) a podľa pokynov správcu siete

 • mať a používať vlastnú domovskú stránku (na školskom serveri) v zmysle všeobecne platných pravidiel (netiketa) a podľa pokynov správcu siete

 • využívať zariadenie učebne mimo vyučovania, ak je na to vyhradený čas

Študent je povinný:

 • dodržiavať pravidlá etikety

 • šetrne sa správať k zariadeniu učebne

 • vchádzať do učebne v prezuvkách a s pomôckami podľa pokynov vyučujúceho

 • počas prestávok sa zdržiavať mimo učebne (pokiaľ vyučujúci nepovolí výnimku)

 • každú poruchu, chybu, prípadne neúplnosť pracoviska hlásiť vyučujúcemu

 • vlastné diskety používať len so súhlasom vyučujúceho

 • po skončení práce uviesť pracovisko do pôvodného stavu

 • sledovať a akceptovať zmeny tohto poriadku na ktoré bude upozornený (nástenka v učebni informatiky)

 Študentom je zakázané:

 • pokúšať sa prelomiť ochranný systém na pracovných staniciach a na serveri

 • pokúšať sa akýmkoľvek spôsobom zisťovať prístupové heslá iných užívateľov

 • poskytnúť svoje prístupové heslo druhej osobe

 • prihlasovať sa do systému pod menom iného užívateľa

 • vypínať rezidentnú antivírusovú ochranu

 • bez súhlasu vyučujúceho inštalovať akýkoľvek softvér

 • bez súhlasu vyučujúceho meniť nastavenie ktoréhokoľvek nainštalovaného softvéru

 • používať programy typu mirc

 • svojvoľne premiestňovať súčasti svojho pracoviska

 • akokoľvek zasahovať do elektrických súčastí pracoviska

 • hrať hry

 • prenášať cez sieť "nevhodné" súbory (pornografia, erotika, nelegálne kópie dát, dáta porušujúce autorský alebo iný zákon, ...)

 • jesť, piť, znečisťovať pracovisko, používať mobilný telefón (aj cez prestávky) v zmysle Vnútorného poriadku školy

Porušenie týchto pravidiel sa klasifikuje ako porušenie školského poriadku.

2. 9. 2009, správca počítačovej učebne