Choď na obsah Choď na menu
 


 

 

Vnútorný školský poriadok

Školský poriadok

 

Základná škola Zbudské Dlhé 44, 067 12 Koškovce


Školský poriadok pre žiakov

Školský poriadok je vydaný na základe § 153 zákona č.245/2008 Z.z. (Školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 320 z 23.07. 2008 o základnej škole

Článok 1
Správanie žiakov.


1. V škole i na verejnosti sa správaj tak aby si svojim konaním nepoškodzoval meno svojich rodičov ani meno školy.
2. Pravidlá slušného správania dodržuj svojim vystupovaním, zovňajškom,
3. Mal/a by si dodržiavať nasledujúce základné spoločenské pravidlá:
a) Vstúpil/a si – pozdrav.
b) Odchádzaš – rozlúč sa.
c) Chceš – povedz prosím.
d) Dostaneš – povedz ďakujem.
e) Používaj i ostatné čarovné slová, ktoré k sebe ľudí zbližujú.
f) Neskáč nikomu do reči, každý má právo vyjadriť svoj názor.
g) Nikomu neubližuj, len slabosi a zbabelci si musia dokazovať svoju silu.
h) Nenič, každá vec, ktorá ti poslúžila, poslúži i druhým.
i) Hovor pravdu, lož medzi slušných ľudí nepatrí.
j) Chráň všetky hodnoty, ktoré chceš, aby iní rešpektovali.
k) Nerob iným to, čo nechceš aby robili tebe

l)  Neboj sa prekonávať prekážky, neboj sa neúspechu.
m) Váž si seba i druhých
4. Pri pohybe v areáli školy či na školských akciách mimo budovu školy sa chovaj tak, aby si neohrozil/a zdravie svoje ani svojich spolužiakov či iných osôb.
5. Každý úraz, poranenie či nehodu ku ktorej dôjde, ihneď oznám najbližšiemu pedagogickému zamestnancovi, poprípade triednemu učiteľovi alebo inému zamestnancovi školy.
6. Ak potrebuješ nosiť so sebou do školy lieky a v priebehu dňa ich užívať, informuj o tom svojho triedneho učiteľa.
7. Pomáhaj slabším a postihnutým spolužiakom, poprípade osobám, ktoré sa nachádzajú v areáli školy a pomoc potrebujú. Táto pomoc by mala byť úmerná tvojim schopnostiam a fyzickej kondícií.
8. V budove školy sa prezúvaj do hygienicky vhodnej nešportovej obuvi.

10. Bezdôvodne nenos do školy peniaze a cenné predmety! Miesto pre bezpečné uloženie cenných vecí máš u triedneho učiteľa. V prípade, že cennosti neuložíš do bezpečia, si sám zodpovedný za prípadnú stratu. Stratu veci neodkladne oznám svojmu triednemu učiteľovi alebo v kancelárii školy.

Článok 2

Dochádzka do školy, príchod a odchod zo školy, pobyt v škole.


1. Do školy prichádzaj pravidelne a v čas podľa rozvrhu hodín a zúčastňuj sa činností, ktoré riaditeľ školy vyhlási ako povinné.
2. Vyučovanie začína v budove školy alebo na inom mieste, ktoré je stanovené v rozvrhu hodín

3. Pri účasti na podujatiach, ktoré organizuje škola mimo areálu školy, dodržuj pravidlá tam prítomného vnútorného poriadku.
4. Odchod a príchod na mimoškolské podujatia organizuje odprevádzajúci učiteľ.
5. Neprítomnosť v škole sú povinný oznámiť triednemu učiteľovi rodičia.
6. Do školy prichádzaj 20 minút pred začiatkom školského vyučovania a najneskôr 5 minút pred vyučovaním buď na svojom mieste v triede.
7. Budovy školy sa ráno uzavrú o 8.00 hod. Žiaci, ktorí prídu po tomto termíne, budú do školskej budovy vpustení po zápise do zošita oneskorených príchodov. V prípade neospravedlneného neskorého príchodu, prípadne opakujúcich sa neskorých príchodov, bude príchod žiaka prerokovaný triednym učiteľom a rodičom. Ak nenastane náprava, bude žiakovi udelené výchovné opatrenie. 
8. Pred vstupom do budovy školy si dôkladne očisti obuv, prezuj sa, obuv a odev si odlož na určené miesto
9. Pred odchodom na hodiny telesnej výchovy si nechávaj veci v šatni k tomu určenej. Vyučujúci telesnej výchovy zabezpečuje ich bezpečnosť.
10. V dobe vyučovania, činnosti školského klubu detí a krúžkovej činnosti odchádzaj len so súhlasom pedagogického pracovníka. Neopúšťaj svojvoľne školskú budovu alebo triedu a triedny kolektív pri podujatiach mimo areál školy.
110. Ak máš odpoludňajšie vyučovanie, môžeš zostať v priestoroch budovy školy iba v prípade, že bude s tebou zamestnanec školy pôsobiaci ako dozor.


Článok 3
Pravidlá ospravedlňovania a uvoľňovania žiakov.


1. Neprítomnosť žiaka v škole musí byť písomne ospravedlnená jeho zákonnými zástupcami.
2. Dopredu známu neprítomnosť písomne ospravedlňujú zákonní zástupcovia dopredu.
3. Uvoľňovanie žiaka z vyučovania v priebehu dňa je možné len na základe žiadosti rodičov.
4. Povinnosťou žiaka (jeho zákonného zástupcu) je zabezpečiť, aby akákoľvek neprítomnosť v škole bola osobne, telefonicky, ospravedlnená najneskôr do troch kalendárnych dní od začiatku neprítomnosti. Písomne do dvoch pracovných dní po príchode žiaka do školy.
5. Neprítomnosť ospravedlňuje triedny učiteľ .
6. Dopredu známu krátkodobú neprítomnosť (najviac dvoch pracovných dní) ospravedlňuje na písomnú žiadosť triedny učiteľ.
7. Pri dopredu známej dlhodobej neprítomnosti podajú rodičia písomnú žiadosť adresovanú riaditeľovi školy prostredníctvom triedneho učiteľa. Na túto žiadosť odpovedá riaditeľstvo iba v prípade zamietnutia žiadosti.
8. Každé uvoľnenie a neprítomnosť žiakov musia byť zapísané v triednej knihe. V prípade reprezentácie školy sú žiaci zapísaní do triednej knihy a zameškané hodiny sa im nezapočítavajú do súčtu vymeškaných hodín.

Článok 4
Práva a povinnosti žiaka  


Tvoje práva a povinnosti sú všeobecne formulované v „Dohovore o právach dieťaťa“.

MÁŠ PRÁVO
- Na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu.
- Na bezplatné vzdelávanie v základnej škole.
- Na vzdelanie v štátnom jazyku v rozsahu ustanovenom školským zákonom.
- Na individuálny prístup rešpektujúci tvoje schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav.
- Na bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety.
- Na úctu k tvojmu vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti
- Na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním.
- Na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí.
- Na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú tvojmu veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny.
- Na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému, a sexuálnemu násiliu.
- Na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom.
- Na informácie týkajúce sa tvojej osoby a tvojich výchovno-vzdelávacích výsledkov.
- Na individuálne vzdelávanie
- Na zabezpečenie prístupu k informáciám, hlavne takým, ktoré podporujú tvoj duchovný, morálny a sociálny rozvoj.
- Na ochranu pred informáciami, ktoré škodia tvojmu pozitívnemu vývoju a nevhodne ovplyvňujú tvoju morálku.
- Na vyjadrenie svojho názoru vo všetkých veciach, ktoré sa ťa týkajú. Svoj názor vyjadruj primeranou formou, ktorá neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občianskeho spolužitia.
- Na poskytnutie primeranej pomoci, ak sa ocitneš v ťažkostiach alebo máš nejaké problémy.
- Na pomoc vyučujúceho v prípade, že neporozumieš učivu alebo si potrebuješ doplniť svoje vedomosti z dôvodu dlhodobej absencie.
- Na stravovanie sa v školskej jedálni.
- Na ochranu svojho súkromia ako aj ochranu svojej rodiny.
- Byť v škole chránený pred nežiaducim vplyvom reklamy.
- Na zrozumiteľný výklad učiva, opýtať sa na poznatky, ktorým pri výklade nerozumieš.
- Na omyl, ale nesmieš to zneužívať.
- Na prestávku a oddych.
- Na oboznámenie sa s kritériami, podľa ktorých si hodnotený a poznať v primeranej lehote výsledok hodnotenia.
- Na hodnotenie ako žiak v špeciálnej triede, ak si žiak so špecifickými vývinovými poruchami.
- Na vykonanie opravnej skúšky, ak si bol na konci II. polroka klasifikovaný známkou nedostatočný najviac z dvoch predmetov.

MÁŠ POVINNOSŤ
a) Neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania.
b) Dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia.
c) Chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie. Po poslednej vyučovacej hodine upratať svoje pracovné miesto a jeho okolie, zdvihnúť stoličku.
d) Nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov pedagogických zamestnancov. Učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré ti boli bezplatne zapožičané, chráň pred ich poškodením.
e) Pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní podľa rozvrhu hodín, svedomito sa pripravovať na vyučovanie, dodržiavať školský poriadok
f) Účasť na vyučovaní voliteľných predmetov a záujmovej činnosti je pre prihláseného žiaka povinná.
g) Konať tak, aby si neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní.
h) Ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia.
i) Správať sa v priestoroch školy potichu, aby nebola narušená výučba a dodržiavať pokyny pedagogického dozoru alebo iných poverených osôb.
j) Hlásiť triednemu učiteľovi všetky zmeny v tvojich osobných údajoch a údajoch zákonných zástupcov (napríklad zmena adresy a podobne).
k) Dodržiavať pravidlá spoločenského správania.
l) Mať v škole vlastné hygienické potreby.

Článok 5

Žiakom je zakázané:
1. Otvárať okná bez súhlasu vyučujúceho, vykláňať sa a vyhadzovať čokoľvek z okien.
2. Fajčiť v areáli školy a na podujatiach organizovaných školou.
3. V škole i pri činnostiach organizovaných školou distribuovať, prinášať, ponúkať a požívať návykové látky (napríklad alkoholické nápoje, cigarety, drogy a podobne).
4. Nosiť do školy veci ohrozujúce zdravie a život spolužiakov a pedagogických zamestnancov ( napríklad výbušniny, zbrane, jedy a podobne).
5. Používať mobilné telefóny v čase vyučovania ( požiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy alebo jeho povereného zástupcu školy).

6. Nosíť predmety, ktoré na vyučovaní nepotrebuje. Ak vyučujúci takýto predmet zistí, žiakovi ho odoberie a vráti rodičom. Klenoty a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Pri ich odcudzení škola nebude robiť žiadne opatrenia.

7.Všetky písomnosti a potvrdenia žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom triedneho učiteľa.

8. Navádzať ostatných spolužiakov k porušovaniu tohto poriadku.
9. Propagovať v škole rasizmus, xenofóbiu, fašizmus, triednu nenávisť a podobne.
10. Vstupovať do zborovne a kabinetov bez vyzvania pedagogického alebo iného zamestnanca.
11. Manipulovať s elektrickým zariadením a spotrebičmi bez súhlasu vyučujúceho (vrátane dobíjania batérií).
12. Behať po schodoch, chodbách a v triedach.
13. Opustiť areál školy počas prestávky.

Článok 6


Pravidlá správania
V triede:
1. Po zvonení buď v triede na svojom mieste. Maj pripravené potrebné veci na vyučovaniu. Neskorý príchod na vyučovanie sa eviduje v triednej knihe.
2. Riaď sa poriadkom učební a poučenia o bezpečnosti práce.
3. Pri odbornej výučbe dodržuj vždy príslušné bezpečnostné predpisy.
4. Ak si sa nemohol/a z vážnych dôvodov pripraviť na vyučovanie alebo si nebol/a prítomný/a na minulej hodine, nemáš domácu úlohu alebo si zabudol pomôcky ospravedlň sa na začiatku vyučovacej hodiny.
5. Ak sa nedostaví vyučujúci 5 minút od začiatku vyučovacej hodiny do triedy, oznámi to predseda triedy vedeniu školy.
6. Pri vyučovaní dodržuj pravidlá, ktoré ste si s vyučujúcim dohodli na začiatku školského roku alebo hodiny.
7. Vzdelanie na našej škole dosiahneš aktívnym zapojením do výučby, samostatným premýšľaním a vlastnou snahou. Svedomite sa pripravuj na vyučovanie a snaž sa úspešne pracovať. Nenarušuj priebeh vyučovacej hodiny!
8. Udržuj svoje pracovné miesto v poriadku a čistote v priebehu celého vyučovania.
9. Vstupovať do telocvične, odborných učební smieš len s pedagogickým zamestnancom. V prípade záujmovej činnosti so svojim vedúcim.
10. Na vyučovaní seď slušne, pozorne sleduj učiteľov výklad a odpovede žiakov. Nenašepkávaj, neodpisuj školské ani domáce úlohy, zadané domáce úlohy nie je dovolené písať v škole.
11. Manipulovať s  roletami, svetlami, vypínačmi ako i iným zariadením žiak môže iba na pokyn učiteľa.
12. Keď vstúpi do triedy dospelá osoba žiaci vstanú. Sadnú si na pokyn učiteľa. Žiaci nevstávajú na hodinách VV, PV, TV a pri písaní kontrolných prác.

Cez prestávku:

1. Prestávky využívaj na odpočinok.
2. Dvere na chodbu zostávajú vždy otvorené.
3. Počas malých prestávok zostávaj v triede. Počas veľkej prestávky sa zdržuj na chodbách. Papiere a rôzne odpadky hádž do košov.
4. Počas prestávky sa riaď pokynmi dozor konajúceho.
5. Všetky písomnosti si vybavuj prostredníctvom svojho triedneho učiteľa.

 

V školskej jedálni:
1. Na obed prichádzaj v predpísanom čase.
2. Svoju školskú aktovku si odkladaj na miesto tomu určené.
3. V jedálni sa riaď pokynmi pedagogického dozoru a zamestnancov kuchyne.
4. Žiakom, ktorý sa nestravujú v školskej jedálni je vstup zakázaný.
5. V priestoroch jedálne a pri stole sa správaj slušne, nevykrikuj, nerozprávaj nahlas, nenič príbory a obrusy, ovocie konzumuj v jedálni, nevynášaj ho.
6. Odnášaj riad k okienku, nechaj po sebe čisté miesto, v prípade znečistenia to oznám, pri odchode od stola zasuň stoličku.

Článok 7

Starostlivosť o školský majetkom, učebnice a školské potreby.
1. Máš právo používať zariadenie školy, pomôcky, učebnice súvisiace s výučbou, pri tom sa riadiš pokynmi pedagogických zamestnancov a iných oprávnených osôb.
2. Snaž sa udržovať a nepoškodzovať veci, ktoré tvoria zariadenie triedy a školy, a takisto tie, ktoré ti boli zverené v súvislosti s výučbou.
3. Pokiaľ zistíš poškodenie alebo zničenie vecí, ktoré sú majetkom školy, tieto skutočnosti oznám najbližšiemu pedagogickému zamestnancovi alebo triednemu učiteľovi.
4. Pokiaľ sám spôsobíš škodu, si povinný podieľať sa podľa svojich možností na náprave – finančnej alebo uvedením do pôvodného stavu. Ak sa nevypátra vinník, môže riaditeľ školy požiadať žiakov jednotlivých tried o podieľaní sa na náhrade škody.
5. Písať na lavice, nábytok, steny školy či akýmkoľvek iným spôsobom poškodzovať majetok školy je zakázané.
6. Šetri vodu a elektrickú energiu.
7. Taktiež sa dobre správaj k učebniciam a školským pomôckam. V prípade poškodenia alebo straty ich musíš nahradiť novými a to na vlastné náklady alebo finančne kompenzovať.
8. Chráň školský areál, nenič prírodniny a plot. V areáli školy a športovom areáli sa nebicykluj. Nedovoľuje sa vodenie psov do areálu školy.


Článok 8
Pochvaly a iné ocenenia


1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity, za záslužný alebo statočný čin podľa § 58 školského zákona ( za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin).
2. Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade.
3. Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny učiteľ, riaditeľ školy, môže aj zástupca zriaďovateľa školy alebo zástupca právnickej osoby.
4. V osobitne odôvodnených prípadoch najmä statočný čin, ktorým bol zachránený ľudský život alebo majetok značnej materiálnej hodnoty môže žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie aj orgán verejnej správy, minister školstva alebo prezident republiky.
5. Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka.

Článok 9
Opatrenia vo výchove


1.Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo správania.
2. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení

1) napomenutie triednym učiteľom
2) pokarhanie triednym učiteľom
3) pokarhanie riaditeľom školy
4) znížená známka zo správania

1. Napomenutie triednym učiteľom udeľuje triedny učiteľ - dáva sa v priebehu šk. roka cestou žiackej knižky bez prerokovania s riaditeľom školy. 
 Po opakovaných zápisoch od vyučujúcich v diagnostickom denníku typu:
- opakované a časté zabúdanie učebných pomôcok,
- žiak chodí na hodiny opakovane nepripravený, často nemá domácu úlohu,
- neustále na hodine vyrušuje, je nedisciplinovaný, aj počas prestávok,
- dlhodobo si neplní povinnosti týždenníka,
- opakovane neskoro a neospravedlnene prichádza do triedy,
- neprezúva sa aj napriek tomu, že dokázateľne má prezuvky,
- zdržiava sa počas prestávok bezdôvodne na dvore.

2. Pokarhanie triedneho učiteľa udeľuje triedny učiteľ - môže byť udelené aj počas šk. roka a nie iba v hodnotiacom období na pedagogickej rade cestou žiackej knižky, ale po prerokovaní s riaditeľom školy. Udeľuje sa po napomenuti triednym učiteľom, opakovaných zápisoch v diagnostickom denníki alebo po 5 neospr. hodinách.

 3. Pokarhanie riaditeľom školy udeľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade po opakovanom pokarhaní triednym učiteľom alebo v prípade závažného previnenia. - úmyselné  ubližovanie, poškodenie šk. majetku, vulgárne správanie a vyjadrovanie sa k vyučujúcim a zamestnancom školy,
alebo  za 6 – 15 neospr. hodín.
O udelení výchovného opatrenia informuje triedny učiteľ alebo riaditeľ preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva žiakovi do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka.

4. Znížená známka zo správania druhého stupňa:
a) za opakujúce sa pokarhanie riaditeľom školy
b) fyzické a psychické násilie, šikanovanie spolužiakov
c) krádeže
d) úmyselné ublíženie na zdraví
e) neospravedlnené hodiny- 16-30 hodín
Znížená známka zo správania tretieho stupňa:
a) za opakujúce sa previnenia pri zníženej známke zo správania druhého stupňa
b) neospravedlnené hodiny- 31-60 hodín
Znížená známka zo správania štvrtého stupňa
a) za opakujúce sa previnenia pri zníženej známke druhého a tretieho stupňa
b) neospravedlnené hodiny- 61 a
viac

5. Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom vzdelávania a výchovy vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá
a) zákonného zástupcu, ktorý preberá za neho zodpovednosť
b) zdravotnú pomoc
c) Policajný zbor
6. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam.

Článok 10
Práva a povinnosti zákonného zástupcu žiaka.


1. Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania.
2. Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom.
3. Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.
4. Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.
5. Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia.
6. Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu procesu školy alebo školského zariadenia .
7. Rodičia majú právo uplatniť si svoje pripomienky a návrhy na triednych rodičovských združeniach.
8. Rodičia majú možnosť informovať sa osobne o správaní a prospechu svojho dieťaťa i v čase mimo rodičovského združenia, po predchádzajúcej dohode s vyučujúcim a zásadne v dobe mimo vyučovania.
9. Rodič ma právo zúčastniť sa vyučovania, byť oboznámený s kritériami hodnotenia a klasifikácie dieťaťa.
10. Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
11. Rodičia dbajú na prípravu dieťaťa do školy, pravidelne konzultujú jeho školskú prácu – oceňujú úspechy a pomáhajú dieťaťu odstrániť príčiny neúspechu.
12. Rodičia zabezpečujú, aby dieťa prichádzalo do školy na vyučovanie a na školské podujatia zdravé, čisto a vhodne oblečené.
13. Na požiadanie učiteľa či riaditeľa školy sú rodičia povinní dostaviť sa do školy.
14. Rodičia sú povinní ospravedlniť neúčasť dieťaťa „Podľa pravidiel ospravedlňovania a uvoľňovania žiakov“ viď článok 3. V prípade neospravedlnenej neprítomnosti, častej neprítomnosti dieťaťa v škole a pri neskorých ospravedlneniach je škola povinná informovať o dochádzke dieťaťa Úrad sociálnych vecí a rodiny. Pri veľkej neprítomnosti a chýbajúcich klasifikačných podkladoch môže byť v súlade s klasifikačným poriadkom žiakovi odložená klasifikácia a žiak bude preskúšaný komisionálne.
15. Je dobré, aby dieťa v dobe svojej neprítomnosti udržovalo kontakt so školou a doplňovalo si zameškané učivo. Po skončení neprítomnosti pomôžu rodičia dieťaťu osvojiť si učivo podľa pokynov učiteľa.
16. Pokiaľ dieťa úmyselne poškodí majetok školy, spolužiaka, učiteľa či iných osôb, hradí škodu rodič.
17. Informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
18. Na začiatku školského roka rodič splnomocní zamestnanca školy v prípade potreby k nahliadnutiu do aktovky jeho dieťaťa.


Článok 11
Bezpečnosť a ochrana zdravia

1. Z bezpečnostných dôvodov sa v areáli školy nepoužívajú skejty, kolieskové korčule, nejazdí na bicykloch a akýchkoľvek dopravných prostriedkoch. To sa netýka aktivít organizovaných školou v rámci dopravnej výchovy a športových činností. 
2. Na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti zdravia sa prísne zakazuje nosiť do školy ostré predmety a predmety s hrotmi ako nože, sekáče, dýky atď. Nerešpektovanie tohto príkazu bude postihnuté výchovným opatrením.
3. Manipulovať s oknami, roletami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou v učebniach môžu len so súhlasom učiteľa.
4. Z hľadiska bezpečnosti je nesprávne vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papiere, odpadky a akékoľvek predmety.
5. Po skončení výchovno-vzdelávacieho procesu nie je dovolené z hľadiska bezpečnosti zdržiavať sa žiakom v areáli školy. V prípade, že žiak toto ustanovenie poruší, je to na jeho vlastnú zodpovednosť.
6. Ako ochranu a prevenciu pred užívaním omamných látok a drog môžu pedagogickí zamestnanci školy vykonávať kontrolu školských tašiek žiakov. V prípade zaistenia takýchto látok budú tieto žiakovi odobrané, odovzdané riaditeľovi školy, ktorý o zistenom stave spíše záznam a informuje rodičov formou pohovoru.

Článok 12

Organizácia školského roka


Školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho
kalendárneho roka.
• Školský rok sa člení na obdobie školského vyučovania, po ktorého skončení
nasleduje obdobie školských prázdnin; školské prázdniny môžu byť aj v období školského
vyučovania.
• Obdobie školského vyučovania sa končí 30. júna príslušného kalendárneho roka;
po ňom nasledujúce obdobie školských prázdnin, ktoré sa končí 31. augusta príslušného
kalendárneho roka.
• Obdobie školského vyučovania sa člení na školské polroky. Prvý školský polrok
sa končí 31. januára príslušného kalendárneho roka a druhý školský polrok sa končí 30. júna
príslušného kalendárneho roka.
• V období školského vyučovania môže riaditeľ školy poskytnúť žiakom zo
závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna.
• Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom termíny
školských prázdnin v období školského vyučovania a ďalšie podrobnosti o organizácii
školského roka.

 

Režim dňa

Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy.
Začiatok vyučovania je 8,00 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút. Prestávky medzi
vyučovacími hodinami sú 10 minútové. Veľká prestávka trvá 20 minút. Obedňajšia prestávka pre žiakov sa začína  po piatej vyučovacej hodine v rozsahu minimálne 30 minút.
Rozvrh hodín je umiestený v každej triede príslušného ročníka a na internetovej stránke školy. Učebné predmety, pri ktorých sa vyžaduje zvýšená duševná činnosť, sa spravidla
zaraďujú na hodiny pred hlavnou prestávkou. Ak to podmienky dovoľujú, nezaraďuje sa
predmet telesná výchova na prvú vyučovaciu hodinu; po telesnej výchove a pracovnom vyučovaní sa nezaraďujú predmety, najmä slovenský jazyk- zložka písanie, výtvarná výchova. Súčasťou rozvrhu hodín je triednická hodina.


Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením.

Vyučovací čas je rozvrhnutý takto:

1. vyučovacia hod.   8.00 –  8.45
2. vyučovacia hod.   8.55 –  9.40
-  veľká prestávka.   
3. vyučovacia hod. 10.00 – 10.45
4. vyučovacia hod. 10.55 – 11.40
5. vyučovacia hod. 11.50 – 12.35
- prestávka na obed
6. vyučovacia hod. 13.00 – 13.40

Popoludňajšie vyučovanie sa začína o 13.00 hod. a vyučovacia jednotka trvá 45 minút.
• Činnosť krúžkov a doučovacie hodiny sa konajú zasadne v mimovyučovacom čase podľa zvláštneho rozvrhu. Táto činnosť je organizovaná tak, aby skončil najneskôr o 16.00 hod.

Článok 12 

Predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.


Školu môže navštevovať žiak, ktorý je zdravotne spôsobilý, neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, nemá nariadenú karanténu, a pod. Ak žiak prejaví príznaky ochorenia počas dňa, zabezpečí pedagogický zamestnanec jeho izoláciu od ostatných žiakov, so zabezpečením dohľadu a bez meškania informuje riaditeľa a rodiča, prípadne zákonného zástupcu.
Na začiatku školského roka rodič splnomocní zamestnanca školy o možnosti nahliadnuť do vlasov dieťaťa z dôvodu prevencie šírenia sa prenosnej infekcie.
V budove základnej školy je bez sprievodu zamestnanca ZŠ zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby.

Článok 13
Záverečné ustanovenia

1. Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov školy
2. Zmeny a doplnky školského poriadku časť Povinnosti žiakov schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej
     rade školy.
3. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť so školským poriadkom žiakov aj ich rodičov.
4. Riaditeľ školy zabezpečí, aby bol tento školský poriadok zverejnený na dobre viditeľnom mieste.
5. Školský poriadok nadobúda účinnosť 1.9.2009
6. Rušia sa ustanovenia doterajšieho školského poriadku

V Zbudskom Dlhom 01. 09. 2009                                 PaedDr. Viktória Riskalčiková

                                                                                                    riaditeľka školy


Prílohy:

PORUŠENIE ŠKOLSKÉHO PORIADKU

1.1 Menej závažné porušenie:

 • zabúdanie pomôcok na vyučovanie, žiackej knižky

 • nevhodná úprava zovňajšku

 • chýbajúce-nevhodné prezúvky

 • neplneniesi povinnosti týždenníka

 • neobalené učebnice

 • nerešpektovanie pokynov vyučujúceho, vyrušovanie na vyučovacej hodine

 • službukonajúceho učiteľa

 • ohováranie, vysmievanie sa zo spolužiakov, drobné konflikty medzi spolužiakmi

 • bezdôvodné neskoré príchody na vyučovaciu hodinu

1.2 Závažné porušenie

 • bezdôvodné opustenie školy

 • prepisovanie známok v žiackej knižke, v klasifikačnom hárku

 • klamstvo, podvod

 • hrubé, vulgárne a arogantné správanie  k  učiteľom, zamestnancom školy a spolužiakom

 • používanie mobilného telefónu

 • drobné poškodenie školského majetku - nie úmyselné

 • neprimerané riešenie konfliktov so spolužiakmi(nadávky, roztržky)

 • opakované menej závažné porušenie školského poriadku-4-6 zápisov

1.3 Hrubé porušenie

 • šikanovanie spolužiakov, fyzické ublíženie spolužiakom,

 • úmyselné ničenie a strata osobných veci spolužiakov

 • vydieranie, krádež

 • fajčenie, užívanie alkoholu, drog v škole i mimo nej

 • úmyselné ničenie školského majetku

 • zneužitie osobných údajov zamestnancov školy a žiakov na internete a v iných médiách

 • opakované menej závažné porušenia-viac ako 6 zápisov

 • opakované závažné porušenia- viac ako 3 zápisy

VÝCHOVNÉ OPATRENIA

Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny.

1. Pochvala triednym učiteľom- udeľuje sa pred kolektívom triedy

 • za prospech- priemer do 1,5

 • za výbornú dochádzku do školy-0-10 vymeškaných hodín

 • za reprezentáciu školy

 • za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností

 • za dlhodobú aktívnu prácu na vyučovaní

 • za vytváranie korektných vzťahov medzi spolužiakmi

 • za príkladné správanie

 • za nezištnú pomoc, príkladný čin, pomoc spolužiakom

2. Pochvala riaditeľom školy- udeľuje sa pred všetkými žiakmi školy

 • za výborný prospech-priemer 1,0

 • za úspešnú reprezentáciu školy ( umiestnenie na 1.-3. mieste na regionálnom kole)- za umiestnenie na súťažiach odmeňuje žiakov na konci školského roka

3. Napomenutie triednym učiteľom

 • 1-4 neospravedlnené hodiny

 • 3 menej závažné porušenia školského poriadku

4. Pokarhanie triednym učiteľom sa udeľuje za

 • neospravedlnenú neúčasť žiaka na viac ako 4 vyučovacích hodinách, najviac 1 vyučovací deň

 • menej ako 3 menej závažné a súčasne 1 závažné porušenie školského poriadku

 • 3 závažné porušenia školského poriadku

5. Pokarhanie riaditeľom školy sa udeľuje za

 • opakovanú neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu najviac 2 vyučovacie dni

 • hrubé porušenie školského poriadku

KLASIFIKÁCIA SPRÁVANIA

Stupeň 1 /veľmi dobré/

 • žiak uvedomene dodržiava školský poriadok a ustanovenia vnútorného poriadku školy

 • ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení

Stupeň 2 / uspokojivé/

 • žiak sa závažnejšie previnil alebo opakovane menej závažne previnil

 • neprispieva ku korektným vzťahom medzi spolužiakmi

 • je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť

 • neospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúca viac ako 10 hodín

Stupeň 3 / menej uspokojivé /

 • správanie žiaka v škole i mimo nej je v rozpore s pravidlami správania a ustanoveniami vnútorného poriadku školy

 • aj po udelení pokarhania od riaditeľa školy sa dopúšťa ďalších závažných a hrubých previnení voči školskému poriadku

 • za neospravedlnenú absenciu od 31- 60 vyučovacích hodín

Stupeň 4 / neuspokojivé/

 • žiak sústavne porušuje pravidlá správania a vnútorný poriadok školy

 • zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a hrubými previneniami ohrozuje ostatných žiakov a učiteľov

 • za neospravedlnenú absenciu nad 60 vyučovacích hodín