Choď na obsah Choď na menu
 


 

Základná škola zbudské Dlhé

Špeciálna trieda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

 

 

 

 

 

Motto : Čo chceš, aby žiaci vedeli,

ukáž im to.

Čo chceš, aby robili,

urob to pred ich očami.

J.A.Komenský

Školský vzdelávací program

Vzdelávací program (názov):

 • Špeciálna základná škola, variant A,

   

Stupeň vzdelania: ISCED 1

 

Dĺžka štúdia: ISCED 1 – štyri roky

 

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijná forma: denná

Druh školy: štátna

Predkladateľ: Základná škola Zbudské Dlhé 44, 067 12 Koškovce

Názov školy: Základná škola Zbudské Dlhé 44, 067 12 Koškovce

Adresa: Základná škola Zbudské Dlhé 44, 067 12 Koškovce

IČO: 710061323

Riaditeľ školy: PaedDr. Riskalčiková Viktória

Koordinátor pre tvorbu ŠVP: Mgr. Iveta Dziabová

Ďalšie kontakty: tel.:057 77 97 007

email: riskalcikova@centrum.sk

web: www.zszbudskedlhe.estranky.sk

Zriaďovateľ: Obecný úrad Zbudské Dlhé 90, 067 12 Koškovce

Adresa: Obecný úrad Zbudské Dlhé 90, 067 12 Koškovce

Kontakty: Ing. Mária Kulanová, štatutárny orgán

Platnosť dokumentu od: 1.9.2009

Prerokovaný v Pedagogickej rade dňa: 2.9.2009

Prerokovaný v Rade školy dňa:

Schválený zriaďovateľom školy dňa:

 

Podpis riaditeľa: Podpis zriaďovateľa:

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

 

 

Vzdelávacie priority školy vychádzajú a rešpektujú ciele štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie a pre nižšie stredné vzdelávanie.

 

 

 1. Pedagogický princíp školy

- poskytnúť žiakom primerané možnosti skúmania ich najbližšieho kultúrneho a

prírodného prostredia tak, aby získali záujem o poznávanie nového,

- rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť žiaka v

poznávacej, sociálnej , emocionálnej a morálnej oblasti,

- viesť žiakov k spoznávaniu svojich schopností, k využívaniu svojich možností,

ku kompenzácii svojich obmedzení a tým k vytváraniu reálneho obrazu seba

samého,

- rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa

a poznávať seba samého,

- podporovať kognitívne procesy a kompetencie žiakov kriticky a tvorivo myslieť

prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a  aktívnym

riešením problémov,

 • rozvíjať komunikačné spôsobilosti žiakov v slovenskom jazyku,

 • umožniť žiakom získať základné pracovné zručnosti a návyky, aby ich mohli využiť pri ďalšom vzdelávaní aj v občianskom živote,

 • vyvážene rozvíjať u žiakov kompetencie dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť (vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať,

 • podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych kompetencií, najmä otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť, rozvíjať sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom a k svojmu kultúrnemu a prírodnému okoliu,

 • viesť žiakov k tolerancii, znášanlivosti, porozumeniu a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami, cirkvami a náboženskými spoločenstvami,

 • naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za svoje zdravie, aktívne ho chrániť a upevňovať, chrániť životné prostredie

 • pripraviť žiaka na bežný život primerane k jeho schopnostiam,

 • dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT,

 


 

 

 

 

 

 

 1. Zameranie školy a stupeň vzdelávania

 

Zameraním školy je:

 

 • aby si žiaci osvojili základy všeobecného vzdelania poskytovaného školou

 • vybaviť žiakov takými kompetenciami, ktoré im umožnia po skončení primárneho vzdelávania pokračovať kontinuálne v ďalšom vzdelávaní

 • žiakov vychovávať a vzdelávať k zodpovednosti, samostatnosti a schopnosti samostatne vystupovať

 • aby z našej školy odchádzali žiaci, ktorí budú schopní sa socializovať, asertívne komunikovať a reálne zhodnotia svoje uplatnenie na trhu práce

 • aby žiaci rešpektovali normy spoločenského správania sa

 

 

Stupeň vzdelania:

ISCED 1

 

 1. Profil absolventa

Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1 by si mal osvojiť tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti):

 

(a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)

 • vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho narušenej komunikačnej schopnosti,

 • rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,

 • vie samostatne písomne komunikovať (nakoľko mu to umožňuje dosiahnutý

stupeň vo vývine jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej

koordinácie),

 • dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí,

 • je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho,

 • uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými prichádza do kontaktu,

 • rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne,

 • je empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom,

 • rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na neadekvátne reagovať podľa svojich možností,

 • na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie,

 • chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptuje a rešpektuje

multikultúrne odlišnosti detí a dospelých,

 • správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem,

 • preberá spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny,

 • nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava

s nimi harmonické vzťahy,

 

(b) kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia

 • dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych

pracovných úloh a praktického života, používa pri tom konkrétne a abstraktné

myslenie,

 • rozumie a používa základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied,

 • chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať

a objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi,

 • má vytvorené vedomie o ekológii, je zodpovedný voči prírode, chápe význam

potreby ochraňovať prírodu pre budúce generácie,

 

(c) kompetencie (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií

 • prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,

 • vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa,

 • využíva rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov,

encyklopédií, z médií a internetu,

 • vie používať vyučovacie programy,

 • chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,

 • vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT,

 

(d) kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa

 • dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami,

 • ovláda algoritmus učenia sa a dodržiava ho,

 • získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach,

 • uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce,

 • prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení,

 • hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých,

 

(e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy

 • rozpozná problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej úrovni a skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie,

 • dokáže popísať problém, skúša viaceré možnosti riešenia problému,

 • v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc,

 

(f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)

 • uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti,

 • dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,

 • uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí,

 • má v úcte život svoj a aj iných a chráni ho,

 • pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných

osôb,

 • je schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí,

 • dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív,

 • je tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, k ich kultúre a vierovyznaniu,

 • uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným

a aktívnym trávením voľného času,

 • uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim

konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom,

 

(g) kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

 • dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti, prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,

 • dokáže pomenovať základné druhy umenia,

 • pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),

 • správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,

 • ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka rešpektuje vkus iných ľudí,

 • uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,

 • cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,

 • má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr,

 

 

Absolvent primárneho vzdelávania so stredným stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1 by si mal osvojiť nasledovné kľúčové kompetencie (spôsobilosti):

 

a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)

 

 • vyjadruje sa ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho narušenej komunikačnej schopnosti,

 • rozumie obsahu jednoduchého písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,

 • zvláda jednoduchou formou písomnú komunikáciu,

 • dokáže určitý čas sústredene počúvať,

 • je schopný vyjadriť svoj názor,

 • uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými prichádza do kontaktu,

 • rieši konflikty s pomocou dospelých,

 • je empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom,

 • rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať podľa svojich možností,

 • na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie,

 • rešpektuje dospelých,

 • správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem,

 • nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými,

 

b) kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia

 

 • dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych

pracovných úloh a praktického života, používa pri tom konkrétne myslenie,

 • rozumie a používa základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied,

 • chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať vzťahy medzi predmetmi a javmi,

 • je zodpovedný voči prírode, chápe význam potreby ochraňovať prírodu,

 

c) kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológii

 • využíva základné formy informačnej a komunikačnej technológie,

 • ovláda elementárne spôsoby práce s počítačom,

 • prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,

 • vie používať vyučovacie programy,

 • chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,

 

d) kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť

 • ovláda základy čítania, písania, počítania a využíva ich k svojmu vzdelávaniu,

 • používa termíny, znaky s symboly v spojitosti s konkrétnymi situáciami

každodenného života,

 • dokáže pracovať s pomocou s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami,

 • teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých.,

 • získané vedomosti, zručnosti a návyky dokáže uplatniť v praktických situáciách,

 

e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy

 • dokáže popísať problém, vie na koho sa môže obrátiť o pomoc pri riešení

problémov,

 • v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc,

 •  

f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)

 • uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti,

 • uvedomuje si, že má svoje práva a aj povinnosti,

 • čiastočne dokáže odhadnúť dôsledky svojich činov,

 • pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných

osôb,

 • je schopný počúvať, vysloviť svoj názor a prijať názor iných,

 • dokáže spolupracovať v skupine,

 • je ohľaduplný k iným ľuďom,

 • uvedomuje si potrebu ochrany svojho zdravia,

 

g) kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

 • vníma krásu umeleckých diel, ľudových tradícií, produktov ľudskej práce,

 • pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),

 • správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,

 • ovláda základné pravidlá a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,

 • nepoškodzuje kultúrno-historické dedičstvo a pozná ľudové tradície.

 

 

Absolvent programu primárneho vzdelávania s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1 získa predpoklady, aby v rámci svojich možností dokázal komunikovať, spolupracovať. Mal by mať osvojené základy používania materinského jazyka, štátneho jazyka, základy sebaobslužných činností a mal by mať osvojené tieto kompetencie:

 

a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)

 • vyjadruje sa ústnou, písomnou formou podľa svojich schopností, adekvátne

stupňu postihnutia,

 • v materinskom jazyku na prijateľnej úrovni rozumie hovorenému slovu (textu),

 • dokáže určitý čas počúvať, reagovať a vyjadriť svoj názor,

 

b) kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia

 • dokáže používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych životných situácií podľa svojich schopností,

 

c) kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií

 • využíva základné informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,

 • komunikuje pomocou elektronických médií s pomocou učiteľa,

 • vie používať vyučovacie programy,

 

d) kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť

 • osvojuje si postupy potrebné na získavanie nových poznatkov,

 • teší sa z vlastných výsledkov,

 

e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy

 • vníma problémové situácie v triede, oboznamuje sa s nimi, s pomocou pedagóga sa ich pokúša riešiť,

 

f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)

 • uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, má osvojené základy pre spoluprácu v skupine,

 • uvedomuje si svoje vlastné potreby a využíva svoje možnosti,

 • vníma, resp. si uvedomuje význam pozitívnej klímy v triede a svojím konaním

prispieva k dobrým medziľudským vzťahom,

 • je pripravený na reálny život tak, aby sa dokázal (s výraznou a sústavnou

podporou) zaradiť do daných životných podmienok a dosiahol primeranú

kvalitu života,

 • pomenováva alebo inak vyjadruje svoje pocity, prejavuje čo najviac samostatnosti v sociálnom prostredí,

 

g) kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

 • dokáže sa vyjadrovať podľa svojich schopností na úrovni základnej kultúrnej

gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,

 • je oboznámený so základnými pravidlami a zvykmi súvisiacimi s úpravou

 

 

 1. Pedagogické stratégie

V oblasti rozumovej výchovy je našim cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie.

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností.

Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. Napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom.

Chceme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva. Dôležitým odporúčaním je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.

Aktivity z oblasti environmentálnej výchovy sú zapracované do všetkých predmetov.

 

 1. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

 1. žiaci so zdravotným znevýhodnením

Žiaci školy sú vzdelávaní podľa vzdelávacích programov s ohľadom na stupeň mentálneho postihnutia a to podľa:

 • školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia – variant A,

 • počítačová a multimediálna učebňa sú vybavené počítačmi s príslušným programovým vybavením, spätným projektorom ,

 • rozvrh hodín je zostavený tak, aby sa v dennom režime vystriedali všetky činnosti v primeranom rozsahu,

 • žiakom a zamestnancom školy sú k dispozícii publikácie a časopisy žiackej a učiteľskej knižnice,

 • v rámci záujmovej činnosti dlhoročnú tradíciu majú záujmové útvary a krúžky zamerané na šport, hudbu, tanec, environmentálnu výchovu,rozvoj tvorivosti,

 • výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v súlade s vekovými možnosťami a špeciálnymi potrebami žiakov, s dôrazom na stupeň postihnutia a s ohľadom na dochádzajúcich žiakov, na individuálne vzdelávanie a na žiakov, ktorí sú vzdelávaní v domácom prostredí,

 • spôsob delenia tried a zlučovanie žiakov z rôznych ročníkov je v súlade s platnou legislatívou,

 • vzdelávanie žiaka, ktorý má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sa realizuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracováva vyučujúci daného predmetu v spolupráci s triednym učiteľom,

 • škola úzko spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva,

 • pedagogickí zamestnanci spĺňajú požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a preukazujú odborné a osobnostné spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení triedy,

   

b) Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia:

 

 • zabezpečovanie stravovania všetkých žiakov školy,

 • zabezpečovanie školských potrieb pre všetkých žiakov školy,

 • materiálno-technické zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu cez  projekty,

   

 

 

 1. Začlenenie prierezových tém

Prierezové témy sú začlenené do povinných predmetov a podľa svojho obsahu  sú uvedené v učebných osnovách jednotlivých predmetov.

 

 1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 

 

 1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia.

 

 • budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných.

 • hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka.

 • pri hodnotení učebných výsledkov žiakov sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon

 • budeme odlišovať hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania

 

 

 1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

Hodnotenie zamestnancov sa bude realizovať formou:

 • pozorovania (hospitácie) vedenia školy, vedúcej MZ a vedúcej PK,

 • rozhovoru,

 • výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, dochádzka, žiacke súťaže, reprezentácia školy),

 • sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa,

 • hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby, učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti, vypracovania projektov, prezentácie školy,

 • hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy.

 • vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“),

 

 

 1. Hodnotenie školy

Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené. A preto, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.

 

Dôraz je kladený na dve veci:

 • konštatovanie úrovne stavu,

 • zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú,

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:

 • ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôležitosti,

 • posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe,

 • oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení,

 

Monitorujeme pravidelne:

 • podmienky na vzdelanie,

 • spokojnosť s vedením školy a učiteľmi,

 • prostredie – klíma školy,

 • priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania,

 • úroveň podpory žiakov vzdelávaných podľa individuálnych vzdelávacích programov a v domácom prostredí,

 • výsledky vzdelávania,

 • riadenie školy,

 • úroveň výsledkov práce školy,

 

Kritériom pre nás je:

 • spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov,

 • kvalita výsledkov,

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:

 • dotazníky pre žiakov a rodičov,

 • dotazníky pre zamestnancov školy,

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Školský učebný plán

 

 

Voliteľné hodiny uvedené v Štátnom vzdelávacom programe sú pridelené povinným učebným predmetom. Pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je na škole zriadený prípravný ročník.

 

Školský učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1:

 

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

1.

Poznámky

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk

8

 

 

a literatúra

 

 

 

Rozvíjanie komunikačných

 

 

 

schopností

 

 

 

Rozvíjanie grafomotorických

 

 

 

zručností

 

 

Príroda a spoločnosť

Vecné učenie

2

 

 

Vlastiveda

 

 

Človek a príroda

Fyzika

 

 

 

Chémia

 

 

 

Biológia

 

 

Človek a spoločnosť

Dejepis

 

 

 

Geografia

 

 

 

Občianska náuka

 

 

Človek a hodnoty

Etická výchova

 

 

 

Náboženská výchova

 

 

Matematika a práca

Matematika

4

 

s informáciami

Informatická výchova

 

 

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

3

 

 

Svet práce

 

 

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

1

 

 

Hudobná výchova

1

 

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

3

 

 

 

 

 

SPOLU

 

22

 

 

 

 

 

V  1.ročníku je vyučovacia hodina predmetu rozvíjanie komunikačných schopností delená.

 

Voliteľné hodiny v 1.ročníku sa využívajú na posilnenie hodinovej dotácie v predmetoch:

 • Vecné učenie + 1 hodina

 • Pracovné vyučovanie +2 hodiny

 • Telesná výchova + 1 hodina

 

 

 

 

 1. Učebné osnovy

 

 

Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý stupeň mentálneho postihnutia .